תקנון ונהלים - קמפוס אלקנה

נהלים וסדרי למידה - קמפוס אלקנה

א. כללי

 1.  מכללת אורות ישראל היא מכללה אקדמית דתית לחינוך.

  לפיכך, לימודים במכללה ידרשו מן הבאים בשעריה התאמה לאופייה של המכללה, לערכיה ולמטרותיה.

  יחד עם זאת, למכללה יהיה שיקול דעת בדבר קבלתם של סטודנטים/ות במקרים חריגים.

  2. הסטודנטיות והסגל מחויבים לשמירת האווירה המשפחתית שגובשה במכללה והאמון בין הסגל ובין הסטודנטיות.


ב. נוכחות
1.    הנוכחות בשיעורים היא חובה.
2.    מתוך הכרה באילוצים: שמחות, מחלות וכו', נקבעו הגבולות הבאים להיעדרויות מהקורסים:
        א.    בקורסי לימודי יסוד, סמינריונים, קורסי מתודיקה, סדנאות וכדומה, היעדרות של 20% ומעלה תגרום לביטול הקורס.
        ב.    בקורסים שאינם נכללים בסעיף א, היעדרות של 33% ומעלה ממכסת השיעורים תגרום לביטול הקורס.
        ג.    חופשת לידה – עד שישה שבועות במסגרת החיסורים המותרים. בעבודה מעשית – ארבעה שבועות.
        ד.    בפני הסטודנטית עומדת האפשרות להגיש לוועדת סטטוס בקשה לחריגה מהכללים הנ"ל.
        ה.    ערעור על ביטול קורס ניתן להגיש לוועדת סטטוס עד חודשיים מסיום הקורס.
        ו.    סטודנטית שאינה רשומה לקורס לא תורשה להיבחן בו גם אם נכחה במפגשי הקורס.

ג. איחורים
1.    הגעה בזמן והתחלת השיעור בזמן הקבוע הם בסיס חיוני לקיום סדרי למידה נאותים. כניסה לשיעור באיחור מפריעה למרצה ולסטודנטיות בכיתה.
2.    בדיעבד, סטודנטית המאחרת לשיעור רשאית להיכנס לכיתה עד 15 דקות לאחר תחילת השיעור; בשיעור הראשון בבוקר – עד 20 דקות לאחר תחילת השיעור. מעבר לכך המרצה ירשום לסטודנטית היעדרות.
3.    אין בהחלטה הנ"ל כדי לקבוע את מידת ההצדקה של האיחור, אלא כדי לצמצם את ההפרעה למהלך השיעור.

נהלים וסדרי למידה - הערכת סטודנטיות

1.א.     הערכת הישגיה של הסטודנטית נעשית בדרכים מגוונות ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה: בחינות, עבודות, תרגילים ומטלות, על פי שיקול דעתו של המרצה ובהתאם לאופי הקורס .
   ב.    בסילבוס הקורס יבהיר המרצה, בין היתר, את מהלך הקורס, את המטלות ואת הקריטריונים להערכה של הסטודנטית.
   ג.    קריאת טקסטים מדעיים, בעברית ובאנגלית, גישה למאגרי מידע וכדומה, הם חלק אינטגרלי מהלימודים במכללה ומרכיב חשוב בהתפתחות הסטודנטית כלומדת עצמאית.

2. ציונים
א. קביעת הציון הסופי בקורס: הציון ייקבע תוך התחשבות מֵרבית במרכיבים השונים של הישגי הסטודנטית: הידע שהוכח במהלך הקורס, המטלות השונות, ציון המבחן/עבודה, חשיבה, מקוריות, יצירתיות, התקדמות במהלך הקורס, תרומה לפעילות הקורס וכדומה, וכל זאת בהתאם לסילבוס הקורס.
ב.    בקורסי מתודיקה, עבודה מעשית סמנריון – ציון עובר הוא 70; בשאר הקורסים – ציון עובר הוא 60.
ג.    סטודנט הניגש למועדי ב' (או ג'), הציון הקובע הוא הציון האחרון.
ג.    בלימודי "יסודות" הציון הוא "עובר".

3. בחינות
א.    מינהל סטודנטים היא האחראית לבחינות. אין לפנות בבקשות מיוחדות למרצים אלא לוועדת סטטוס בלבד.
ב.    מקום הבחינה ומועדה הם כפי שפורסמו על ידי מדור בחינות ומופיע במידע אישי לסטודנט ובאפליקציה .
ג.    הבחינות תחולקנה בשעה שנקבעה. סטודנטית המאחרת מעבר ל-30 דקות לא תוכל להיבחן במועד זה. יציאה מהכיתה עם תום המבחן – רק לאחר 30 דקות מתחילתו.
ד.    אם נקבעו לסטודנטית שתי בחינות באותו יום ובאותה שעה הסטודנטית רשאית להיבחן בשתי הבחינות ברצף באותו היום או לדחות את אחת מהן למועד ב.
ה.    סטודנטית זכאית לגשת בכל סמסטר למועד א ו/או למועד ב. מועדי הבחינות מתפרסמים במערכת המידע לסטודנט באתר המכללה.
ו.    בקשת בחינות למועד ג, תידון רק במקרים חריגים מאוד, כגון: חופשת לידה. הבקשה תוגש לועדת סטטוס לא יאוחר מחודש ימים ממועד ב.
ז.    הציון הסופי של הבחינה יהיה הציון האחרון מבין המבחנים שכתבה הסטודנטית.
ח.    סטודנטית זכאית להיבחן בתנאי שאינה חייבת: שכר לימוד, ספרים לספרייה או למרפ"ד, טפסים ואישורים למינהל סטודנטים.
ט.    יש לשמור על שקט מוחלט בעת הבחינה.
י.    המרצים נוכחים בעת הבחינה והם הכתובת היחידה לשאלות ולהבהרות.
יא.    אישור נבחן המהווה אסמכתא להשתתפות במבחן הוא חלק מכריכת מחברת הבחינה וניתן לסטודנט עם הגשת הבחינה. באחריות הסטודנט לשמור אסמכתא זו. 
 
4. עבודות
א.     במשך כל שנות הלימוד תגיש הסטודנטית תרגילים, עבודות ועבודות סמינריוניות בהתאם לדרישות המרצה.
ב.    בכל התמחות תחויב הסטודנטית בחלק מהקורסים במשימה תלוית למידה עצמית.
ג.    כל סטודנטית מחויבת להגיש עבודה סמינריונית בתחום התמחותה וכן עבודה סמינריונית בחינוך.

ד. הגשת העבודה
1.  עבודות יוגשו אך ורק כשהן מודפסות.
2.  על הסטודנטית לשמור עותק מכל עבודה הנמסרת לבדיקה.
3. על הסטודנטית להגיש עבודות במועד שנקבע על ידי המרצה ולא יאוחר מערב פסח לקורסי סמסטר א, וראש חודש אלול לקורסי סמסטר ב. אי עמידה בהגשה בזמן תגרור את ביטול הקורס וחיוב הסטודנטית בחזרה על הקורס. במקרים חריגים, כגון  לידה, יש לפנות לוועדת סטטוס. כל חריגה תהיה כרוכה בתשלום.
4. כל  עבודה  תימסר  למינהל סטודנטים, במקרה  של  משלוח בדואר מומלץ להשתמש בדואר רשום.
5. על הסטודנטית לצרף לכל עבודה "טופס הגשת עבודה".

*   מצופה מכל סטודנטית במכללה לנהוג על פי כללי ההלכה-המוסר ולנהוג ביושר בעת הבחינות ובמסירת העבודות.
    חריגה מכללים אלו היא עבֵרה חמורה על ההלכה ועל תקנות המכללה, ותטופל משמעתית בהתאם.

5. בדיקת בחינות ועבודות
א.    המרצה יבדוק את הבחינות ויגיש ציונים למזכירות האקדמית תוך שבועיים מיום הבחינה.
ב.    בדיקת תרגילים ומטלות – תוך שלושה שבועות.
ג.    עבודות סמינריוניות וכדומה – תוך שישה שבועות.

6. החזרת בחינות ועבודות
עבודות ומבחנים יישמרו אצל המרצה למשך חודשיים.
א.    הסטודנטית רשאית לבקש מהמרצה לקבל את העבודה חזרה.
ב.    בידי המרצה עומדת ההחלטה אם להחזיר את מחברת הבחינה או לשמרה אצלו.

7. נוהל ערעור על ציוני בחינות ועבודות
סטודנטית המעוניינת לערער על ציון מבחן, על ציון עבודה או על אי מתן ציון על ידי המרצה, תפעל על פי ההוראות הבאות:
א.    ערעור ראשון תערער הסטודנטית בפני המרצה.
ב.    תשובת המרצה לא סיפקה את הסטודנטית, תגיש ערעור נוסף בכתב למרכז ההתמחות ולדיקן האקדמי.
תשובה תינתן לא יאוחר משבועיים מיום הגשת הערעור.    

8. אובדן מבחן
אם אבד מבחן שלא באשמת הסטודנטית היא תפנה לוועדת סטטוס בהתאם לנוהל הפניה לוועדה.
ציונה של הסטודנטית ייקבע על ידי הדיקן האקדמי, ראש ההתמחות ומרצה הקורס.
חתימת הסטודנטית על הטופס מעידה על נוכחותה במבחן.

השלמת חובות

השלמת חובות – חוק ההתיישנות

סטודנטית שלמדה והשלימה את שנות לימודיה אך אינה זכאית לתעודת הוראה ולתואר B.Ed. בגין חובות לימודיים, תוכל להשלים את חובותיה על פי המפורט להלן:
א.    השלמה תוך שנתיים מסיום הלימודים תהיה על פי תכנית הלימודים המקורית של הסטודנטית.
ב.    ההשלמה  לאחר  שנתיים  ועד  שש  שנים  מסיום  הלימודים תהיה על פי תכנית לימודים שתיבנה על ידי המכללה, בהתייחס לחובות הקבלה, ללימודים ולדרישות העכשוויות של המכללה.
ג.    חזרה ללימודים לאחר שש שנים תיחשב כפנייה חדשה לקבלה למכללה, הטעונה הסכמת המכללה ועמידה בתוכנית לימודים שתיקבע על ידי המכללה (כולל אפשרות להכרה בלימודים קודמים).

בכל מקרה, טיפול בחובות לימודיים לאחר שנתיים מתום הלימודים מחייב תשלום נפרד  בהתאם לכמות השעות הנלמדת.

ועדת סטטוס

ועדת סטטוס
הוועדה דנה בבקשות אקדמיות ייחודיות של הסטודנטיות, כגון מועדי מבחנים, זמני הגשת עבודות, בקשות פטור, היעדרויות מקורסים וכדומה.
כל סטודנט/ית שעניינה חורג מתקנון הלימודים בכל אחד מהתחומים הנ"ל, תפנה בבקשה באתר המידע לוועדת סטטוס. הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו מעל שנה מסיום מועד לימוד הקורס.

ערעור על החלטת ועדת סטטוס
א.    ערעור על החלטת ועדת סטטוס יוגש בתוך שלושה שבועות מפרסום ההחלטה. בערעור יש לכתוב ולציין את המידע או את השיקולים שנעלמו מעיני חברי הוועדה.
ב.    הערעור יידון שנית בוועדה מורחבת.
ג.    החלטות שיתקבלו בעקבות הדיון הנוסף תהיינה סופיות ולא ניתן יהיה לערער עליהן.
 

לקויות למידה

סטודנטיות בעלות לקויות למידה

המכללה רואה חשיבות רבה במתן מענה ללקויי למידה. בשלב זה ניתנים הקלות שונות במבחנים לבעלי אבחונים דידקטיים או פסיכולוגים. תוקפם של אבחונים אלו הוא לשש שנים. במידה מסוימת ישנה התחשבות גם בבעלי אבחונים שכבר אינם בתוקף. 

לפרטים נוספים נא לפנות באמצעות המייל אל הגב' פנינה נוימן יועצת המכללה.

התאמות לסטודנטיות יולדות


התאמות לסטודנטיות יולדות
א.    סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מהשיעורים עד לשישה שבועות מיום הלידה.
ב.    הסטודנטית אחראית על השלמת החומר שנלמד בכל קורס בתקופת היעדרותה.
ג.    הסטודנטית חייבת בכל המטלות האקדמיות בקורס, מטלה סופית ומטלות ביניים (או מטלה חלופית מתאימה).
ד.    דחיית תאריך הגשת עבודות ומטלות, בתיאום עם המרצה, לתקופה של עד שבעה שבועות מתום תקופת ההיעדרות.
ה.    סטודנטית יולדת זכאית להיעדר מעבודה מעשית עד ארבעה שבועות.
סך המטלות לסטודנטית יולדת יופחת:
  1.    מסלול על יסודי: 4 שיעורים מודרכים (במקום 5); 6 שיעורים לא מודרכים (7).
  2.    מסלול חינוך מיוחד: 13 פעילויות בשנה ב (15); 17 פעילויות בשנה ג (20).
  3.    מסלול הגיל הרך: 13 פעילויות בשנה ב (15), 13 פעילויות בשנה ג (15).
ו.    אפשרות להיבחן במועדי ג.
ז.    המרצים וראשי ההתמחויות נקראים לסייע לסטודנטית להשלים חומרים מתקופת ההיעדרות.
ח.    סטודנטית בהיריון זכאית לתוספת זמן של 25% מזמן הבחינה.

*    ההתאמות הנ"ל תקפות גם לסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, שמירת היריון, אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אמנה.
דיקנית הסטודנטיות, תשמש כתובת לכל פנייה שבנדון.

התנדבות

התנדבות ומעורבות חברתית
בהתאם להחלטת המל"ג המכללה מעניקה נקודות זכות לסטודנטיות עבור השתתפות משמעותית בהתנדבות ובשירות לציבור ללא תמורה.
א.   90 שעות התנדבות יזכו בשתי נקודות זכות (פעם אחת במהלך הלימודים לתואר).
ב.   יש למלא את מכסת כל 90 השעות במהלך שנה אחת ואין תמורה עבור חלק מהשעות.
ג.   כל התנדבות כפופה לאישור מראש של דיקנית הסטודנטיות.
ד.   המתנדבת תחתום על טופס התחייבות ותדווח על מקום, אופי והיקף ההתנדבות.
ה.   התנדבות במסגרת המשפחה הגרעינית אינה נכללת במסגרת זו.

 

מידע כללי

מידע כללי
א. מחובתה של כל סטודנטית להתעדכן בלוחות המודעות בקמפוס, באפליקציהבאתר המכללה באינטרנט ובאתר המידע האישי לסטודנטית.
ב. מידע אודות המערכת האישית, גיליון הציונים, מועדי הבחינות והכרטיס האישי בגזברות ניתן לקבל באתר המכללה במערכת מידע לסטודנט ובאפליקציה .
ג. הודעה על ביטול שיעור או שינוי בכיתת הלימוד תפורסם במערכת המידע באינטרנט ובאפליקציה SMS. שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים אחריו.

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי שיחל את לימודיו לתעודת הוראה (עם או בלי תואר) משנת הלימודים תשע"ז ואילך, כי- בכוונתו לחייב כחלק מהליך הקבלה לעבודה (לאחר סיום תקופת ההתמחות) במוסד חינוך רשמי (מוסד חינוך בו משרד החינוך הוא המעסיק של עובדי ההוראה)  את עובד ההוראה שיבקש להשתבץ במוסד חינוך רשמי לעבור בחינות קבלה  מעבר לדרישות הקיימות כיום- תואר אקדמי, תעודת הוראה וחובת התמחות בהוראה (סטאז') הנהוגה כיום. למען הסר ספק, הוראה זו תחול רק על מי שיבקש להתקבל לעבודה במוסד חינוך רשמי ואינו מהווה חלק מהתנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה. לפיכך, דרישה זו אינה מחייבת בקבלה לעבודה במוסד חינוך מוכר שאינו רשמי על כל רבדיו.

תקנוני מניעה "לקדושה ולטהרה אנחנו נדרשים"
נוהל להגשת עבודות באיחור

נוהל להגשת עבודה סמסטריאלית/ שנתית באיחור

 1. תאריך הגשת העבודה ייקבע עד שבועיים לאחר סיום תקופת הבחינות הסמסטריאליות. התאריך יופיע בסילבוס הקורס.
 2. הגשת עבודה באיחור תתאפשר בהתאם לפירוט המופיע בטבלה. לאחר תאריך זה ציון העבודה ייקבע כציון נכשל. אם בשל כך הסטודנטית נכשלה בקורס, על הסטודנטית יהיה להירשם לקורס מחדש. אם הקורס לא מתקיים באותה שנה או לא קיים יותר במערכת, הסטודנטית תירשם לקורס חלופי בהמלצת ראש ההתמחות.
 3. סטודנטית שלא הגישה במועד, רשאית להגיש את העבודה באיחור (בהתאם למפורט בטבלה), דרך ועדת סטטוס או מינהל הסטודנטים, לאחר תשלום קנס של 200 ₪.
 4. לאחר תאריך הגשה באיחור, המופיע בטבלה, ועד טווח שנתיים מסיום הלימודים, רשאית הסטודנטית להגיש בקשה חריגה לוועדת סטטוס על הגשה באיחור. במידה ותאושר הבקשה, על הסטודנטית יהיה לשלם קנס של 500 ₪ טרם הגשת העבודה לבדיקה.

 

 • נוהל להגשת עבודה סמינריונית באיחור
 1. תאריך הגשת העבודה הסמינריונית ייקבע עד שבועיים לאחר סיום תקופת הבחינות של סמסטר ב'. התאריך יופיע בסילבוס הקורס.
 2. הגשת עבודה באיחור תתאפשר עד ראש השנה בשנה העוקבת. לאחר תאריך זה ציון העבודה ייקבע כציון נכשל. בשל כך על הסטודנטית יהיה להירשם לקורס מחדש. אם הקורס לא מתקיים באותה שנה או לא קיים יותר במערכת, הסטודנטית תירשם לקורס חלופי בהמלצת ראש ההתמחות.
 3. סטודנטית שלא הגישה במועד שנקבע, רשאית להגיש את העבודה באיחור (עד ראש השנה), דרך ועדת סטטוס או מינהל הסטודנטים, לאחר תשלום קנס של 300 ₪. כמו-כן, הסטודנטית לא תקבל  אישור 80%, עד לאחר הגשת העבודה.

 

 • הערכה חלופית

אם ועדת סטטוס תחליט, בעקבות פניה של סטודנטית שלא עמדה בחובותיה, לאשר לה הערכה חלופית - המרצה יתבקש ע"י הוועדה לחבר הערכה חלופית, והסטודנטית תידרש לשלם 200 ₪ (כנזכר בסעיף א3).

 

 • ההליך

בקשות מיוחדות לחריגה מהנהלים הללו, יובאו בפני ועדת סטטוס. הפנייה לוועדה תתבצע ע"י הסטודנטית. לא יתקבלו פניות שנעשו באופן אישי למרצים.

 

 

סמסטר א

סמסטר ב

 

תאריך הגשת עבודות

תאריך הגשה באיחור

תאריך הגשת עבודות

תאריך הגשה באיחור

עבודה סמסטריאלית/ עבודה שנתית

שבועיים לאחר סיום תקופת הבחינות

 

 

סוף סמסטר ב'

 

בתשלום קנס של 200 ₪       

שבועיים לאחר סיום תקופת הבחינות

 

 

תחילת שנה אקדמית עוקבת

 

בתשלום קנס של 200 ₪
 

עבודה סמינריונית

 

 

שבועיים לאחר סיום תקופת הבחינות

 

 

ראש השנה בשנה העוקבת בתשלום של 300 ₪
 

ובעיכוב של אישור 80 %

 

 

אישור סיום לימודים לקראת כניסה לשנת התמחות בהוראה (אישור סיום 80%)

אישור זה מיועד לתלמידים סדירים שסיימו 3 שנות לימודים בתוכנית הארבע שנתית או תלמידי הסבה שסיימו שנת לימודים ראשונה וצברו לפחות 80% מחובותיהם לתואר, כולל עבודה מעשית (הדרכה פדגוגית) ודרכי הוראה במקצועות ההתמחות.

אישור זה מהווה אסמכתא לקביעת משכורת (במקום עבודתך) ואישור להשתתפות בסטאז'.

 אם סיימת 3 שנות התמחות והנך עובד בהוראה או מעוניין לעשות סאטז' בשנה הבאה, אנא פנה למינהל סטודנטים  (דרך פורטל פניות) לבדיקת זכאותך לאישור 80%.

במידה ולא צברת עדיין 80% תוכל לקבל אישור שטרם צברת 80% המאשר את השתתפותך בסטאז''.

כרטיס סטודנט

כרטיס הסטודנט הוא דיגיטלי ואצל רובכם הוא כבר נמצא בטלפון החכם באמצעות האפליקציה אורות ישראל.

אנו מקווים שאתם משתמשים בו ובהטבות השונות שהוא מקנה לכם.

סטודנטים שאין ברשותם מכשיר סלולרי חכם, ומעוניינים בהנפקת כרטיס סטודנט פלסטיק נא ודאו שביצעתם את השלבים הבאים.

 1. כנסו למידע האישי לסטודנט > לשונית עדכון פרטים > העלאת קבצים ושם לעלות תמונה, נא וודאו שצרפתם תמונה פספורט פני הסטודנט בצורה ברורה ללא אלמנטים נוספים. (אסור לעלות תמונה מתוך צילום תעודת זהות)
 2. נא וודאו כי בלשונית עדכון פרטים מופיע שמכם באנגלית 
 3. כנסו למידע האישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > הזמנת כרטיס סטודנט.

לתשומת לבכם: הזמנת כרטיס סטודנט תתאפשר עד ליום 31.12.22

לאחר מכן לא תוכלו להגיש בקשה להנפקת כרטיס לשנת הלימודים תשפ"ג 

עלות הנפקת הכרטיס הפיזי הינו 40 ש"ח, ומתבצעת באופן אוטומטי עם הגשת הבקשה דרך מערכת גביית שכ"ל.

(איננו מתחייבים על מועד ההנפקה נא הקדימו את והגישו את בקשתכם, השירות מטופל ע"י קבלן חיצוני)

 

* * * * * *

לבעלי טלפון חכם שטרם משתמשים בכרטיס הסטודנט הדיגיטלי

נא וודאו כי ביצעת את סעיפים 1,2  

ללא תמונה לא ניתן להפעיל את "כרטיס הסטודנט" דרך האפליקציה.

נהלי נוכחות בעבודה מעשית

ההשתתפות בעבודה מעשית הינה חובה, ואין אפשרות להיעדרות 20% כמו בקורסים.

לאורך סמסטר ניתן להיעדר יום מחלה אחד (עם אישור רפואי) ללא השלמה, כל היעדרות נוספת מחייבת השלמת יום מלא אחר, עם פעילות בהנחיית המד"פית.

נישואין – סטו' שנישאת רשאית לחופשה של שבוע ימים , ללא השלמת ימי ההיעדרות מעבודה מעשית  של שבוע זה.

לידה- ע"פ כללי מל"ג יולדת רשאית להיעדרות של 4 שבועות מעבודה מעשית (ולא 6 שבועות כמו בקורסים), ללא השלמת הימים. כמו כן היולדת במהלך הסמסטר זכאית להפחתת שיעור אחד מתוך מכסת השיעורים של הסמסטר.