תקנון למניעה, לטיפול ולהתערבות בפניות של הטרדה ו/או תקיפה מינית

נציבת הקבילות לענייני הטרדה מינית: גב' שולי שפיר
טלפון: 039061222 דוא"ל: shuli@orot.ac.il

 

1. מינוי נציבת קבילות
נשיא המכללה, לאחר התייעצות עם יו"ר המועצה האקדמית והמשנים, ועם דיקני הלימודים והסטודנטים,
מינה את הרבנית עידית שילה כנציבת קבילות במכללה.
כחברי ועדה לפנייה ולטיפול נקבעו: נשיא המכללה,
דיקן אקדמי (קמפוס אלקנה) – הרב ד"ר יוחנן קאפח,
דיקן אקדמי (קמפוס רחובות) –מר רונאל עטיה, ראש קמפוס רחובות, מר יניב דוד,
ויועצת המכללה – הרבנית פנינה נוימן (להלן: "הגורם המוסמך").
2. תפקידיה של נציבת הקבילות
להמליץ ולייעץ לנשיא המכללה ולמשניו בכל הנוגע למניעת הטרדה מינית והתנכלות
במכללה והטיפול במקרים של הטרדה מינית והתנכלות כאמור.
לקבלת תלונות ודיווחים שעניינם הטרדה מינית או התנכלות, ולבררם לשם מתן
המלצות לנשיא המכללה ולמשניו באשר לדרכי הטיפול בהם.
 להעביר תלונות שנמצא להן בסיס מתאים לטיפול במסגרת הליך משמעתי.
 ליתן מידע, הדרכה וייעוץ לפונים אליה ולהפנותם לקבלת סיוע רפואי, נפשי או אחר
במקרה הצורך.
 להורות על נקיטת סעדי ביניים, כמפורט בתקנון זה, עד לסיום בירור התלונה.
3. הטיפול בתלונה:
3.1. הגשת התלונה וחקירתה
 תלונה על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות (להלן: "התלונה") תופנה
לנציבת הקבילות.
כל ממונה, אשר נודע לו בכל דרך שהיא על חשד לביצוע
הטרדה מינית או התנכלות, יעביר את המקרה לבירור הנציבה.
 3.2. תלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות יש להגיש לנציבת הקבילות בתוך שלוש
שנים ממועד ביצוע ההטרדה או ההתנכלות, ואם מדובר באירוע נמשך מהמועד –
האחרון בו בוצע מעשה המהווה הטרדה או התנכלות.
 3.3. את התלונה ניתן להגיש בכתב או בעל פה. הוגשה התלונה בעל פה, יירשם תוכנה
על ידי נציבת הקבילות, והמתלוננת תחתום על הרישום לאימות תוכנו.
נציבת הקבילות תמסור למתלוננת העתק מהרישום הכתוב.
רישומי הנציבה הינם חסויים ואין להעבירם ו/או לאפשר עיון בהם אלא לצורך בירור התלונה על פי
תקנון זה.
 3.4. הנציבה תיידע את המתלוננת ואת הנפגע באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או
בהתנכלות לפי החוק;
כן תודיע למתלוננת, כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית, וכי באפשרותה, ללא קשר להליך המשמעתי,
להגיש תלונה במשטרה ו/או תביעה אזרחית.
 3.5. הנציבה, אשר דווח לה על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות תפתח בהליכי חקירה.
 3.6. עם קבלת תלונה כאמור בסעיף זה לעיל תחל הנציבה בבירורה, ובמסגרת זו תזמן
את הנילוֹן, תביא בפניו את פרטי התלונה ותבקש את תגובתו.
 3.7. הוגשה התלונה על ידי מתלוננת שאינה הנפגעת תברר נציגת הקבילות את –
העובדות הכלולות בתלונה עם הנפגעת בטרם פנייה לנילוֹן, ותפנה לנילוֹן לקבלת
תגובתו רק לאחר שקיבלה הסכמתה של המתלוננת לכך בכתב.
 3.8. לצורך חקירת התלונה רשאית נציבת הקבילות לזמן לחקירה בפניה את מי
שעשוי להיות לו למידע ו/או מסמך הנוגע או עשוי לגעת בתלונה.
מי שזומן כאמור חייב לסייע לנציבת הקבילות ולהשיב לשאלותיה תשובות אמת מלאות, אלא אם
כן יש בתשובותיו כדי להעמידו בסכנה של העמדה לדין פלילי.
הפרת חובה זו על ידי עובד או סטודנטית, מהווה עבירת משמעת לעניין תקנות משמעת.
 נציבת הקבילות תקיים את החקירה ביעילות ועד כמה שניתן ברציפות עד –
להשלמתה.
 3.9. במהלך החקירה יישמרו, ככל האפשר, כבודם ופרטיותם של המתלוננת, הנילוֹן
וכל אדם אחר, ונציבת הקבילות וכל אדם אליו פנתה במסגרת החקירה לא יגלה
מידע שהגיע אליו במהלך הבירור, אלא אם כן יהיה חייב לעשות זאת לשם
הבירור עצמו או על פי דין.
הפרת הוראה זו מהווה עבירת משמעת.
 3.9.1. סברה נציבת הקבילות כי נסיבות המקרה מצדיקות הזדקקות למומחה לשם
בירור התלונה רשאית היא לפנות למומחה כאמור, כגון פסיכולוג, עובד –
סוציאלי, חבר סגל, עורך דין, שופט בדימוס וכיו"ב.
3.9.2 הנציבה לא תטפל בבירור תלונה אם היא בעלת נגיעה אישית לנושא התלונה או
למעורבים בה.
במקרה זה תמונה לה מחליפה או ממלאת מקום, לרבות מי שאינה עובדת,
שיהיו לה כלל הסמכויות המוקנות לנציבת הקבילות, ויחולו עליה כלל החובות
החלות על הנציבה.
המחליפה או ממלאת המקום תמונה על ידי נשיא המכללה, לאחר
התייעצות עם נשיא המכללה או מי מטעמו (להלן: הגורם המוסמך).
3.9.3. בתום החקירה תגיש נציבת הקבילות לגורם המוסמך סיכום בכתב של בירור התלונה,
ותפרט את המלצותיה לגבי המשך הטפול בה, לרבות לעניין כל אחד מן העניינים
לתקנון זה. – המפורטים בסעיף 5.0.0
 3.2. אמצעי ביניים
3.2.1 נציבת הקבילות, בתיאום עם הגורם המוסמך, רשאית להורות על נקיטת אמצעי ביניים
שמטרתם להגן על המתלוננת ו/או הנפגע, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בקידום
האקדמי, בענייני עבודה או בענייני לימודים כתוצאה מהגשת התלונה, מפני פגיעה שיש
בה כדי לשבש את בירור התלונה, או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה או יחסי
לימודים;
3.2.2. בין היתר רשאית נציבת הקבילות, בתיאום כאמור לעיל, להרחיק את הנילוֹן
מן הנפגעת, ככל שניתן וככל שנראה לו לנכון בנסיבות העניין.
 גניזת התלונה על ידי נציבת הקבילות
3.2.3. נציבת הקבילות רשאית להורות על גניזת התלונה בהתקיים אחד מן התנאים הבאים:
 אם מצאה כי אין ממש בתלונה.
 3.2.4. אם הנפגעת ביקשה לבטל את התלונה או לא לחקור בה, ובלבד שנציבת
הקבילות השתכנעה כי בקשת הנפגעת הוגשה מרצונה החופשי, לאחר
ששוכנעה כי אין מקום לתלונה, בלא כפייה או השפעה פסולה אחרת.
 3.2.5. החליטה נציבת הקבילות לגנוז את התלונה, תיתן על כך הודעה מנומקת בכתב
לנפגעת, למתלוננת, (אם התלונה הוגשה על ידי מתלונן שאינו הנפגע), לנילוֹן,
ולגורם המוסמך, על החלטת נציבת הקבילות לגנוז תלונה.
ניתן לערער תוך 90 יום לגורם המוסמך.
 3.2.6. במקרה של גניזת התלונה תורה נציבת הקבילות על העברת כל המסמכים לתיק
סודי, שיוחזק במקום שייועד לכך.
בתיק האישי של הנילוֹן לא יישמר כל תיעוד, למעט במקרים בהם החליטה הנציבה אחרת מטעמים שיירשמו.
3.2.7. הנציבה תודיע לנילוֹן על החלטתו כאמור.
הנילוֹן רשאי לערער על ההחלטה בפני הגורם המוסמך
בתוך 40 יום.
4. נקיטת אמצעים
 מסרה נציבת הקבילות לגורם המוסמך את סיכומיה והמלצותיה יחליט הגורם –
המוסמך בתוך תקופה שלא תעלה על 3 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי
כל אחד מאלה:
4.1. מתן הוראות למעורבים, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים, הרחקת הנילוֹן מן
הנפגעת, ונקיטת צעדים בנחוצים כדי למנוע הישנות המעשה של הטרדה מינית
או התנכלות ו/או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לנפגעת עקב ההטרדה או
ההתנכלות;
  4.2. פתיחת הליכים משמעתיים לפי תקנות המשמעת;
4.3. אי נקיטת אמצעי כלשהו. -
 הגורם המוסמך ימסור הודעה מנומקת על החלטתה כאמור לעיל לנפגעת, למתלונן )אם
הוגשה התלונה על ידי מתלונן שאינו הנפגע(, לנילוֹן ולנציבת הקבילות, ויאפשר לנילוֹן
לעיין בסיכום הנציבה ובהמלצותיה.
 הגורם המוסמך רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו לפי סעיף 5.0 לעיל או
לעכב ביצועה, ואם עשה כן ימסור על כך הודעה מנומקת למנויים בסעיף 5.3 לעיל. –
 הגורם המוסמך רשאי לדחות את מתן ההחלטה כאמור בסעיף 5.0 לעיל, לעכב את
ביצועה או לשנותה בשל הליכים משמעתיים ו/או משפטיים הנוגעים לנשוא התלונה,
ואם עשה כן ייתן הודעה על כך למנויים בסעיף 5.3 לעיל. –
 השתמש הגורם המוסמך בסמכותו על פי סעיף 5.5 לעיל יהיה רשאי להורות על נקיטת –
אמצעי ביניים כאמור בסעיף 9.9 לעיל, ובכלל רשאי יהיה לבטל אמצעי הביניים עליהם
הורתה נציבת הקבילות, לשנותם, לסייגם, להוסיף עליהם או לקבוע במקומם אמצעים
אחרים.
 הגורם המוסמך לא יהיה חייב לקבל את המלצותיה של נציבת הקבילות.
 לגורם המוסמך מוקנות כלל הסמכויות המוקנות לנציבת הקבילות.
 היה סבור הגורם המוסמך כי החקירה לא מוצתה על ידי נציבת הקבילות רשאי יהיה –
להחזיר את בירור העניין לנציבת הקבילות להשלמת החקירה.
 הגורם המוסמך רשאי להאציל סמכויותיו על פי סעיפים 5.3-5.0 לעיל כולן או מקצתן, –
בין באופן כללי ובין במקרה מסוים או בסוג מסוים של מקרים לאחֵר, לרבות לנציבת –
הקבילות, ולרבות למי שאינו עובד.
5. ההליך המשמעתי
 הוחלט על פתיחת הליך משמעתי נגד הנילוֹן תעביר נציבת הקבילות לגורם המוסמך –
את כל החומר הרלוונטי לתלונה, לרבות התלונה בנספחיה )ואם הוגשה בעל פה רישום –
התלונה(, תגובת הנילוֹן, רישום שערכה נציבת הקבילות במהלך החקירה והמלצותיה
לטיפול, פירוט של אמצעי הביניים שננקטו אם ננקטו. ההליך המשמעתי ייפתח בתוך –
90 יום.
במידת הצורך תסייע נציבת הקבילות בהכנת התיק.
 המותב הדן בעבירות הטרדה מינית ו/או התנכלות יורכב במידת האפשר באופן שייתן
ייצוג למינם הן של הנילוֹן והן של הנפגעת.
 עם פתיחת ההליך המשמעתי כנגד הנילוֹן, ינוהל ההליך בהתאם לתקנון המשמעת, החל
על הנילוֹן. עם פתיחת ההליך המשמעתי, הנילוֹן יהיה זכאי לקבל לידיו, על פי בקשתו, כל
חומר החקירה אשר נאסף על ידי נציבת הקבילות במסגרת החקירה.
 נפתח הליך משמעתי נגד הנילוֹן מוענקת הסמכות להורות על נקיטת אמצעי ביניים –
למותב היושב בדין, והוא יהיה רשאי לבטל אמצעי הביניים עליהם הורה נציב הקבילות
על פי סעיף 9.9 או הגורם המוסמך על פי סעיף 5.9 , לשנותם, לסייגם, להוסיף עליהם או
לקבוע במקומם אמצעים אחרים.
 הורשע הנילוֹן בביצוע עבירה של הטרדה מינית ו/או התנכלות בהליך המשמעתי ייגזר –
עליו העונש הקבוע בתקנון המשמעת ו/או העונשים הבאים: אזהרה בכתב או בעל פה,
נזיפה, תשלום פיצוי כספי לנפגע, השעיה מהעבודה לתקופה קצובה, הרחקה מלימודים
לתקופה קצובה או לצמיתות, פיטורין עם/בלי פיצויים ו/או קצבה ו/או מענק.
 חשאיות הדיון
 הדיון בהליך המשמעתי ייערך בדלתיים סגורות.
 לא יפורסם כל פרט מזהה הנוגע לנפגעת אשר נחשף במסגרת ההליך המשמעתי,
לרבות פסק הדין, אלא אם כן יורה בית הדין אחרת. בית הדין מוסמך להטיל
הגבלות נוספות על פרסום ו/או גילוי מידע.
6. הגשת תלונה שלא בתום לב, מסירת מידע כוזב בתמיכה לתלונת סרק או סיוע אחר לתלונת
סרק מהוות עבירת משמעת לעניין תקנות המשמעת, ומי שהורשע בעבירה כאמור בהליך
משמעתי, דינו העונש הקבוע בתקנון המשמעת ו/או העונשים כאמור בסעיף 4.4 לתקנון זה –
לעיל.
7. שמירה על סודיות
המכללה וכל הפועלים מטעמה יכבדו את פרטיותן של המתלוננות, הקורבנות והנילוֹנים ככל
האפשר ובשים לב לדרישות החוק ולצורך להגן על אינטרסים אחרים הנוגעים לעניין, וביניהם
האינטרס למנוע תופעות של הטרדה מינית והתנכלות שמקורה בהטרדה מינית. חומר
החקירה והדיון המשמעתי יהיו חסויים ויישמרו בהתאם. הפרת הוראת הסודיות מהווה
עבירת משמעת.
8. יידוע
.8.0 המכללה תפרסם לסטודנטים ולעובדים את זהותם של נציבת הקבילות, את תפקידה
ואת דרכי הפנייה אליה; המכללה תביא לידיעת ממונים, עובדים וסטודנטים את
האיסור על הטרדה מינית והתנכלות, את חובת המעביד על פי החוק למניעת הטרדה
מינית ואת הוראות תקנון זה.
 נשיא המכללה ומשניו, בהתייעצות עם נציבת הקבילות, אחראים לביצוע הוראה זו.
9. נציבת הקבילות תאסוף ותרכז נתונים על תלונות שהגיעו אליה במסגרת עבודתה, ותגיש
לנשיא המכללה ולמשניו דו"ח שנתי בדבר היקף תופעת ההטרדה המינית וההתנכלות
במכללה.
10. חומר החקירה שבידי נציבת הקבילות יישמר כפי שנשמרים פסקי דין של בתי הדין
המשמעתיים, בשים לב לחובה לכבד את פרטיותם ואת כבודם של המתלוננים, הקורבנות
והנילוֹנים.
11. תחילת תוקפו של תקנון זה ביום אישורו.
12. אם קיימת סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות תקנון המשמעת, יגברו הוראות תקנון
זה.
13. תקנון זה בא להוסיף על הוראות הדין ולא לגרוע ממנו.
14. לתקנון מצורפים כנספחים:
החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 0338
תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) התשנ"ח 0338, כולל תקנון לדוגמא, ובו הסבר -
ודוגמאות של התנהגות המהווה הטרדה מינית