​תנאי מעבר ממכללה אקדמית להוראה אחת לאחרת

המוסד המעניק את התואר האקדמי ואת תעודת ההוראה יפרט בכתב, בחתימת ראש המסלול וראשי ההתמחויות המתאימים, את תכנית הלימודים שהסטודנט חייב בהשלמתה לפי דרישות המוסד: היקף שעות, נושאי הלימוד, סוג הקורסים (כגון: סדנה, פרו-סמינריון, סמינריון), עבודות פרויקט ועבודות סמינריוניות. העתק של תכנית הלימודים יימסר לסטודנט.
• מתכשר להוראה העובר במהלך לימודיו ממכללה אקדמית להוראה אחת לאחרת - יוענקו לו התואר ״בוגר בהוראה״ ותעודת ההוראה על ידי:
א. המכללה שבה יסיים את לימודיו וזאת בתנאים הבאים:
1. התואר ״בוגר בהוראה״ (B.ed) ותעודת ההוראה יינתנו על ידי המוסד להכשרת עובדי הוראה שבו נלמדו רוב הלימודים, כלומר מעל 51% מכלל תכנית הלימודים. החישוב ייעשה על פי זכאות לנקודות זיכוי.
2. הליכי ההכרה בלימודים קודמים במעבר ממכללה למכללה יהיו על פי ההתאמה למסלול ולהתמחות/יות של המכללה המעניקה את התואר ואת תעודת ההוראה.
ב. המכללה שבה התחיל את לימודיו בתנאי שרוב ההתנסות המעשית ורוב לימודי ההתמחות יהיו במכללה זו. כדי לממש אפשרות זו, על הלומד לדאוג שהמכללה המעניקה את תעודת ההוראה והתואר האקדמי תאשר את תכנית הלימודים לפני תחילת הלימודים במכללה האחרת

​על התלמיד להמציא אישור הסכמה להעברתו מהמכללה שעוזב.

• על הסטודנט להשלים את הסדר המעבר ממוסד למוסד לפני תחילת שנת הלימודים.
• גיליון הציונים המצורף לתעודת ההוראה יהיה זהה לגיליון הציונים המצורף לתואר האקדמי, ועליו לכלול את פירוט הלימודים במוסדות הלימוד השונים.
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן