​תנאי מעבר משלוחה לשלוחה

• השלוחה שבה למד התלמיד ושאותה הוא עוזב תאשר את עזיבתו ותפרט בכתב, בחתימת מרכז הלימודים בשלוחה ומרכז השלוחות במכללה, את תכנית הלימודים שהסטודנט חייב בהשלמתה לפי דרישות המכללה: היקף שעות, נושאי הלימוד, סוג הקורסים, עבודות ועבודות סמינריוניות.
• על השלוחה שבה למד התלמיד ושאותה הוא עוזב, לוודא שאין לתלמיד חובות אקדמיים, כספיים או כל עניין המעכב או מונע אישור להעברתו לשלוחה אחרת.
• על השלוחה שבה מתעתד התלמיד ללמוד, לוודא קבלת אישור בכתב מהשלוחה שבה למד שאין מניעה שהתלמיד יעבור משלוחה לשלוחה.
• העתק של תכנית הלימודים יימסר לתלמיד.
• על התלמיד להשלים את הסדר המעבר משלוחה לשלוחה לפני תחילת שנת הלימודים.
 
 
 
 
 
 
עריכה: עדיאל ברודמן