תואר שני בהוראת היסטוריה של עם ישראל

הרב פרופ' מאיר הילדסהיימר
מרכז התוכנית תואר שני היסטוריה
כתובת דוא"ל:
רותם דמתי
מזכירת רישום תואר שני היסטוריה
טלפון:
089485614
כתובת דוא"ל:
שרה מונק
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים

מטרת התוכנית
מבנה הלימודים
תנאי קבלה
מסמכים לרישום
שכר לימוד

התכנית מיועדת להרחבת הידע בהיסטוריה, תוך שימת דגש על ההיסטוריה היהודית. בתכנית יושם דגש על היבטי המחקר המדעי וכליו שיקנו ללומדת ארגז כלים לטובת הלמידה וההוראה. כל זאת בלמידה דו צדדית של פיתוח הידע והחשיבה של הלומדות, על ידי קשרים והדרכה בין המרצים והלומדות.
מוקד חשוב בתכנית הוא מוקד דרכי הוראת ההיסטוריה. הלומדות ירכשו פדגוגיה ודרכי הוראה מתקדמים, כולל שימוש בטכנולוגיות חדישות. הלומדות ירכשו ארגז כלים משוכלל לפיתוח יכולות למידה והוראה מיטביים בשדה החינוך של  המאה ה-21.

תוכנית מיועדת לגברים / ונשים - לשנת הלימודים תשפ"ד 

תוכנית גברים : יום א' - 22:15-16:30

תוכנית נשים : יום ג'  - 22:15-16:30

 

תכנית הלימודים  בהוראת היסטוריה של עם ישראל- לשנת תשפ"ג  

לימודים בקמפוס במשך 3 סמסטרים.
 שנה א׳:

גברים - יום א  16:00-22:00

נשים - יום ב : 16:00-22:00
+סמסטר קיץ מרוכז

 

 

לוח אקדמאי תשפג 

מערכת שעות : 

• תואר ראשון ותעודת הוראה בממוצע 80 ומעלה
• ראיון קבלה
• אנגלית לתואר ראשון

• תואר ראשון + גיליון ציונים מלא
• תעודת הוראה + גיליון ציונים מלא
• צילום ת"ז
• תמונת פספורט

הסכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ג ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג
• דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
• שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-% ,100כ- 14,774ש"ח - בכל שנה.
• אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420 ש"ח - בכל שנה.

 


*הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
ולמורים בשנת שבתון