Taxonomy content

מסלול חינוך מיוחד

במסלול לחינוך מיוחד לומדים כלים חינוכיים וטיפוליים, לקידומו של התלמיד עם הצרכים המיוחדים במתווה גיל 6-21.

 בהתמחות שלב"ר משלבים את התלמיד בכיתה הרגילה, תוך מתן הוראה מותאמת המאפשרת את קידומו.

בהתמחות קס"מ, עוסקים בעיקר בהוראה לתלמידים עם לקויות התפתחותיות, בבתי ספר לחנוך מיוחד

להתמחויות במסלול חינוך מיוחד