תנאי קבלה למכללת אורות ישראל - קמפוס רחובות

תנאי קבלה ללימודים סדירים במכללות האקדמיות לחינוך בשנת הלימודים תשפ"א 

מכללת אורות ישראל היא מכללה אקדמית דתית לחינוך.

לפיכך, לימודים במכללה ידרשו מן הבאים בשעריה התאמה לאופייה של המכללה, לערכיה ולמטרותיה.

יחד עם זאת, למכללה יהיה שיקול דעת בדבר קבלתם של סטודנטים/ות במקרים חריגים.

1 .הזכאות‏ לתעודת ‏בגרות‏ מהווה‏ תנאי‏ קבלה‏ בכל‏ המכללות‏ האקדמיות‏ לחינוך ‏בכל‏ המסלולים ובכל  ההתמחויות.

2 .הקבלה‏ ללימודים ‏במכללות‏ האקדמיות‏ לחינוך‏ תהיה‏ על‏ סמך ‏אחד‏ ממסלולי‏ הקבלה ‏שלהלן :

א. מסלול תעודת בגרות איכותית:‏ קבלה‏ ללימודים ‏על‏ סמך‏ ההרכב ‏והציונים ‏של ‏תעודת‏ הבגרות,‏ ללא‏ מבחן‏ פסיכומטרי‏

בכפוף‏ לתנאים ‏הבאים :‏

ממוצע משוקלל של ציוני הבגרות:  92 לפחות

למדעי הרוח: 5-4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.

למדעי הטבע*: 5-4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל מתמטיקה**, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏           *תנאי‏ הקבלה‏ למדעי‏ הטבע ‏במסלול‏ בית-הספר ‏היסודי‏ זהים ‏לתנאי ‏הקבלה ‏במדעי‏ הרוח.

הערה :‏לקראת‏ תקופת ‏ההרשמה ‏תפרסם‏ כל‏ מכללה ‏אקדמית ‏לחינוך‏ את ‏הדרישות‏ הייעודיות‏ לכל‏ מסלול/ התמחות.

ב.  מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: מועמד‏ שאינו‏ עומד ‏בתנאי‏ הקבלה‏ לפי‏ מסלול  ‏2.א‏ לעיל,‏ יוכל ‏‏להיבחן‏ בבחינה ‏הפסיכומטרית ‏וקבל תו‏ל לימודים ‏תהיה ‏על ‏סמך ‏ממוצע ‏של ‏ציון‏ הבחינה‏ הפסיכומטרית‏  והציון ‏המשוקלל‏ של‏ תעודת‏ הבגרות ) כולל‏ הבונוסים(, במשקל‏ של  % ‏‏50 לכל ‏רכיב.‏ הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות.

ניתן לקבל ללימודים במסלול קבלה זה גם מועמדים עם ציון משולב 525-539 ובלבד שיעמדו בהצלחה במבחן המיון הארצי לבחינת ההתאמה להוראה ) מבחן מסיל"ה  (.

מועמדים‏ ללימודים‏ בגילאי ‏30 +‏ חסרי‏ זכאות‏ לתעודת‏ בגרות‏ יחויבו במכינה‏ לגילאי ‏30 +‏ ויידרשו‏

להציג  ‏‏ציון ‏פסיכומטרי ‏540  לפחות.

הערה: ‏לקראת‏ תקופת‏ ההרשמה‏ תפרסם‏ כל‏ מכללה ‏אקדמית ‏לחינוך את‏ הציון‏ המשולב‏ הנדרש ,‏הציון‏ המשוקלל‏ המינימאלי בתעודת‏ הבגרות,‏ הציון‏ המינימאלי‏ במבחן‏ הפסיכומטרי‏ והדרישות‏ הייעודיות‏ לכל‏ מסלול / התמחות.‏

ג. מסלול מכינות קדם אקדמיות מוכרות ע"י האגף לחינוך מבוגרים: קבלה‏ ללימודים‏ על‏ סמך‏

מכינה‏ קדם‏ אקדמית,‏ ללא‏ בחינה‏ פסיכומטרית ,‏‏מחייבת‏‏ תעודה‏ מאושרת‏ ומקבילה ‏לתנאי‏ הסף‏

המצוינים ‏בסעיף‏2.א )

תכנית‏ לימודים ‏ומבחן‏ ברמה‏ של: ‏‏5-4  יח"ל‏ אנגלית ,‏‏5  יח"ל‏ במקצוע‏ מוגבר ‏

לנרשמים‏ למדעי‏ הרוח‏: 5-4 יח"ל  ‏אנגלית ,‏5-4 יח"ל‏ מתמטיקה *,

‏5 יח"ל‏ מקצוע ‏מדעי‏ מוגבר‏ לנרשמים‏ למדעי‏ הטבע(.

3 .מעבר ‏לתנאי‏ הקבלה ‏המפורטים‏ בסעיפים‏1-2  כל ‏מכללה ‏תקבע ‏את דרכי‏ המיון‏ לבדיקת ‏ההתאמה ‏של‏ המועמדים‏ להכשרה‏ להוראה.‏

4 .הציון הממוצע המשולב המכללתי ישאף לעמוד לפחות על 580 נקודות בשנת הלימודים תשע"ח.‏

5 .אין‏ שינוי‏ בדרך‏ השקלול‏ של ‏ציוני‏ הבגרות ,‏בכל‏ התחומים.

6 .תנאי‏ קבלה‏ ייחודיים ‏לחוג‏ מתמטיקה‏ במסלול‏ העל-יסודי:‏5 יח"ל‏ בבחינת‏ הבגרות ‏במתמטיקה ‏עם‏     ציון ‏70 לפחות.

7 .תנאי‏ קבלה‏ ייחודיים ‏לחוג‏ אנגלית ‏במסלול‏ העל-יסודי‏ או‏ במסלול‏ הרב-גילאי:‏

א. 5 יח"ל‏ בבחינת‏ הבגרות‏ באנגלית‏ עם ציון ‏70 לפחות‏

ב. ציון ‏100  לפחות‏ ברכיב ‏האנגלית ‏במבחן ‏הפסיכומטרי‏ או‏ ציון ‏200 לפחות‏ במבחן‏ אמי"ר  ׁׁׁ(רמת ‏מתקדמים‏ א'‏ לפחות).

8 .הכשרת‏ אקדמאים‏ להוראה‏:  לתכנית‏ .Teach.M בעלי‏ תואר ‏שלא ‏בתחום‏ ההכשרה ‏להוראה:‏ היקף‏ ההשלמות‏ הדיסציפלינריות‏ יהיה‏ בהתאם‏ להנחיות‏ מנהל‏ לומדים‏ במוסדות‏ להכשרת‏ עובדי‏ הוראה, ‏עמ'‏107-106.‏ממוצע‏ ציונים‏נדרש‏ בהשלמות ‏יעמוד ‏‏על ‏75  לפחות.

בסיום‏ לימודי ‏ההשלמה‏ המכללתיים, ‏יש ‏לקיים‏ מבחן ‏ידע‏ בדיסציפלינה: ‏ציון‏ המעבר ‏75 לפחות. בעלי‏ תואר‏ מחו"ל ‏עם‏ אישור י‏ש קילה‏מהלשכה‏ להערכת ‏תארים ‏ודיפלומות‏י חויבו‏ במבחן‏ ידע‏ בדיסציפלינה. ‏ציון ‏המעבר ‏75 לפחות.‏‏‏‏

לאתר המרכז הארצי למדידה והערכה - מבחן פסיכומטרי