תנאי קבלה למכללת אורות ישראל - קמפוס רחובות

תנאי קבלה ללימודים סדירים במכללות האקדמיות לחינוך בשנת הלימודים תשפ"א 

1 .הזכאות‏ לתעודת ‏בגרות‏ מהווה‏ תנאי‏ קבלה‏ בכל‏ המכללות‏ האקדמיות‏ לחינוך ‏בכל‏ המסלולים ובכל  ההתמחויות.

2 .הקבלה‏ ללימודים ‏במכללות‏ האקדמיות‏ לחינוך‏ תהיה‏ על‏ סמך ‏אחד‏ ממסלולי‏ הקבלה ‏שלהלן :

א. מסלול תעודת בגרות איכותית:‏ קבלה‏ ללימודים ‏על‏ סמך‏ ההרכב ‏והציונים ‏של ‏תעודת‏ הבגרות,‏ ללא‏ מבחן‏ פסיכומטרי‏

בכפוף‏ לתנאים ‏הבאים :‏

ממוצע משוקלל של ציוני הבגרות:  92 לפחות

למדעי הרוח: 5-4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.

למדעי הטבע*: 5-4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל מתמטיקה**, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏           *תנאי‏ הקבלה‏ למדעי‏ הטבע ‏במסלול‏ בית-הספר ‏היסודי‏ זהים ‏לתנאי ‏הקבלה ‏במדעי‏ הרוח.

הערה :‏לקראת‏ תקופת ‏ההרשמה ‏תפרסם‏ כל‏ מכללה ‏אקדמית ‏לחינוך‏ את ‏הדרישות‏ הייעודיות‏ לכל‏ מסלול/ התמחות.

ב.  מסלול תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי: מועמד‏ שאינו‏ עומד ‏בתנאי‏ הקבלה‏ לפי‏ מסלול  ‏2.א‏ לעיל,‏ יוכל ‏‏להיבחן‏ בבחינה ‏הפסיכומטרית ‏וקבל תו‏ל לימודים ‏תהיה ‏על ‏סמך ‏ממוצע ‏של ‏ציון‏ הבחינה‏ הפסיכומטרית‏  והציון ‏המשוקלל‏ של‏ תעודת‏ הבגרות ) כולל‏ הבונוסים(, במשקל‏ של  % ‏‏50 לכל ‏רכיב.‏ הציון המשולב הנדרש לקבלה הנו 540 לפחות.

ניתן לקבל ללימודים במסלול קבלה זה גם מועמדים עם ציון משולב 525-539 ובלבד שיעמדו בהצלחה במבחן המיון הארצי לבחינת ההתאמה להוראה ) מבחן מסיל"ה  (.

מועמדים‏ ללימודים‏ בגילאי ‏30 +‏ חסרי‏ זכאות‏ לתעודת‏ בגרות‏ יחויבו במכינה‏ לגילאי ‏30 +‏ ויידרשו‏

להציג  ‏‏ציון ‏פסיכומטרי ‏540  לפחות.

הערה: ‏לקראת‏ תקופת‏ ההרשמה‏ תפרסם‏ כל‏ מכללה ‏אקדמית ‏לחינוך את‏ הציון‏ המשולב‏ הנדרש ,‏הציון‏ המשוקלל‏ המינימאלי בתעודת‏ הבגרות,‏ הציון‏ המינימאלי‏ במבחן‏ הפסיכומטרי‏ והדרישות‏ הייעודיות‏ לכל‏ מסלול / התמחות.‏

ג. מסלול מכינות קדם אקדמיות מוכרות ע"י האגף לחינוך מבוגרים: קבלה‏ ללימודים‏ על‏ סמך‏

מכינה‏ קדם‏ אקדמית,‏ ללא‏ בחינה‏ פסיכומטרית ,‏‏מחייבת‏‏ תעודה‏ מאושרת‏ ומקבילה ‏לתנאי‏ הסף‏

המצוינים ‏בסעיף‏2.א )

תכנית‏ לימודים ‏ומבחן‏ ברמה‏ של: ‏‏5-4  יח"ל‏ אנגלית ,‏‏5  יח"ל‏ במקצוע‏ מוגבר ‏

לנרשמים‏ למדעי‏ הרוח‏: 5-4 יח"ל  ‏אנגלית ,‏5-4 יח"ל‏ מתמטיקה *,

‏5 יח"ל‏ מקצוע ‏מדעי‏ מוגבר‏ לנרשמים‏ למדעי‏ הטבע(.

3 .מעבר ‏לתנאי‏ הקבלה ‏המפורטים‏ בסעיפים‏1-2  כל ‏מכללה ‏תקבע ‏את דרכי‏ המיון‏ לבדיקת ‏ההתאמה ‏של‏ המועמדים‏ להכשרה‏ להוראה.‏

4 .הציון הממוצע המשולב המכללתי ישאף לעמוד לפחות על 580 נקודות בשנת הלימודים תשע"ח.‏

5 .אין‏ שינוי‏ בדרך‏ השקלול‏ של ‏ציוני‏ הבגרות ,‏בכל‏ התחומים.

6 .תנאי‏ קבלה‏ ייחודיים ‏לחוג‏ מתמטיקה‏ במסלול‏ העל-יסודי:‏5 יח"ל‏ בבחינת‏ הבגרות ‏במתמטיקה ‏עם‏     ציון ‏70 לפחות.

7 .תנאי‏ קבלה‏ ייחודיים ‏לחוג‏ אנגלית ‏במסלול‏ העל-יסודי‏ או‏ במסלול‏ הרב-גילאי:‏

א. 5 יח"ל‏ בבחינת‏ הבגרות‏ באנגלית‏ עם ציון ‏70 לפחות‏

ב. ציון ‏100  לפחות‏ ברכיב ‏האנגלית ‏במבחן ‏הפסיכומטרי‏ או‏ ציון ‏200 לפחות‏ במבחן‏ אמי"ר  ׁׁׁ(רמת ‏מתקדמים‏ א'‏ לפחות).

8 .הכשרת‏ אקדמאים‏ להוראה‏:  לתכנית‏ .Teach.M בעלי‏ תואר ‏שלא ‏בתחום‏ ההכשרה ‏להוראה:‏ היקף‏ ההשלמות‏ הדיסציפלינריות‏ יהיה‏ בהתאם‏ להנחיות‏ מנהל‏ לומדים‏ במוסדות‏ להכשרת‏ עובדי‏ הוראה, ‏עמ'‏107-106.‏ממוצע‏ ציונים‏נדרש‏ בהשלמות ‏יעמוד ‏‏על ‏75  לפחות.

בסיום‏ לימודי ‏ההשלמה‏ המכללתיים, ‏יש ‏לקיים‏ מבחן ‏ידע‏ בדיסציפלינה: ‏ציון‏ המעבר ‏75 לפחות. בעלי‏ תואר‏ מחו"ל ‏עם‏ אישור י‏ש קילה‏מהלשכה‏ להערכת ‏תארים ‏ודיפלומות‏י חויבו‏ במבחן‏ ידע‏ בדיסציפלינה. ‏ציון ‏המעבר ‏75 לפחות.‏‏‏‏

לאתר המרכז הארצי למדידה והערכה - מבחן פסיכומטרי