Taxonomy content

תואר ראשון נשים - אלקנה


מסלולי הלימוד וההתמחויות הרבות המפורטים במסלולי לימוד מאפשרים  
לבאות בשערי המכללה מבחר רחב ומגוון של אפשרויות בחירה.
הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים:

למבנה תכנית הלימודים - עם פירוט המסלולים וההתמחויות
לתכנית המצוינות