יחידות מינהל - לשכת נשיא המכללה

התקשרות עם לשכת נשיא המכללה

הרב פרופ' מאיר הילדסהיימר
נשיא המכללה
טלפון:
08-9485663 03-9061222
כתובת דוא"ל:
הרב חיים פוגל
מנהל כללי
טלפון:
08-9485663 03-9061222
כתובת דוא"ל:
שולי שפיר
מנהלת לשכת נשיא המכללה, הרקטור והנהלת העמותה
טלפון:
08-9485663 03-9061222
כתובת דוא"ל: